Mức giá nộp thuế đất ở theo quy định nhà nước

Nếu bạn đang sở hữu 3 thửa đất ở, trong đó mỗi thửa lại nằm ở một vị trí khác tại các quận khác nhau. Vậy sẽ phải nộp thuế ở quận nào và số tiền là bao nhiêu? Cùng theo dõi bài viết nhé!

Mức giá nộp thuế đất ở là bao nhiêu

Khoản 3, Điều 7 Nghị định 53 ngày 1/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, việc đăng ký, khai, tính và nộp thuế với trường hợp người nộp thuế có quyền sử dụng nhiều thửa đất ở trong phạm vi một tỉnh, được quy định: Người nộp thuế đăng ký, khai, tính và nộp thuế đối với từng thửa đất ở tại cơ quan thuế cấp huyện.

Tham khảo thêm: Bán nhà quận 2 giá rẻ

Nếu có 1 thửa đất ở vượt hạn mức đất ở tại nơi có thửa đất đó, người nộp thuế có thể lựa chọn hạn mức đất ở tại nơi có thửa đất vượt hạn mức để xác định số thuế phải nộp. Đối với phần diện tích đất ở ngoài hạn mức, sẽ được xác định bằng phần diện tích vượt hạn mức của thửa đất ở nơi đã lựa chọn hạn mức cộng với phần diện tích của tất cả các thửa đất ở khác có quyền sử dụng.

Nếu có từ 2 thửa đất ở trở lên vượt hạn mức đất ở tại nơi có thửa đất đó, người nộp thuế chỉ được lựa chọn hạn mức đất ở tại 1 nơi có thửa đất ở vượt hạn mức để xác định số thuế phải nộp. Đối với phần diện tích đất ở ngoài hạn mức, sẽ được xác định bằng phần diện tích vượt hạn mức của thửa đất ở nơi đã lựa chọn hạn mức cộng với phần diện tích của tất cả các thửa đất ở khác có quyền sử dụng.

Nếu không có thửa đất nào vượt hạn mức đất ở tại nơi có thửa đất đó, người nộp thuế được lựa chọn hạn mức đất ở tại một nơi có thửa đất để xác định số thuế phải nộp. Đối với phần diện tích đất ở ngoài hạn mức, sẽ được xác định bằng tổng diện tích các thửa đất ở có quyền sử dụng trừ đi hạn mức đất ở nơi người nộp thuế đã lựa chọn.

Căn cứ tính thuế là giá tính thuế và thuế suất như sau: Giá tính thuế đối với đất được xác định bằng diện tích đất tính thuế nhân với giá của 1m2 đất. Giá của 1m2 đất ở do UBND cấp tỉnh quy định và được ổn định theo chu kỳ năm năm kể từ ngày Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có hiệu lực thi hành (1-/1/2012). Thuế suất 0,03% là diện tích trong hạn mức; 0,07% là phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức; 0,15% là phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức.

Xem thêm: Bán nhà quận 1